Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still. 不怕慢,就怕停 bú pà màn ,jiù pà tíng - Chinese Proverb




Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still.

不怕慢,就怕停


bú pà màn ,jiù pà tíng

- Chinese Proverb



No comments: